Contact

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Identiteit ondernemer: Droneview B.V
Vestigingsadres: De Rijd 2 8939 AD Leeuwarden
Bezoekadres: De Rijd 2 8939 AD Leeuwarden
Telefoon: 058-3010322 (ma t/m za 9.00 – 18.00 uur)
KvK nummer : 55764118

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle diensten, aanbiedingen en overeenkomsten die geleverd worden door Droneview B.V. De voorwaarden hebben met name betrekking op de door Droneview B.V geleverde overeenkomsten van diensten aan onze opdrachtgevers.

2.2 Alwaar in de algemene voorwaarden de opdrachtgever benoemd staat, wordt bedoeld elke rechts/natuurlijke persoon die met Droneview B.V een gesloten contractuele koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wil aangaan. Onder opdrachtgever wordt ook verstaan is, aan wiens rekening en opdracht zaken geleverd wordt.

2.3 Er wordt alleen afgeweken van deze algemene voorwaarden, indien er een schriftelijke overeenkomst heeft plaatsgevonden.

2.4 Indien een opdrachtgever naar zijn eigen voorwaarden verwijst, zijn deze niet van toepassing. Dit kan alleen als de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd is met onze voorwaarden.

2.5 In de algemene voorwaarden wordt tevens gesproken over levering van diensten en producten. Hiermee wordt bedoeld: het leveren van werkzaamheden die voor Droneview B.V gelden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Overeenkomsten met Droneview B.V zijn van toepassing wanneer er een mondelinge c.q. schriftelijke aanvaarding heeft plaatsgevonden. De overeenkomst is van kracht op het moment waarop Droneview de orderbevestiging heeft verzonden.

3.2 De opdrachtgever is aan de order, op wat voor manier dan ook aan Droneview B.V afgegeven, gebonden voor een periode van 14 dagen na dagtekening van de betreffende order. Ook geld dit bij een mondeling afgegeven order. Indien een opdrachtgever zijn order wenst te anneleren of te veranderen, binnen genoemde periode van 14 dagen, kan niet voorkomen worden dat een overeenkomst op basis van de bestaande overeenkomst van kracht wordt, tenzij Droneview B.Vde order alsnog aanvaard/bevestigd binnen de periode van 14 dagen.

3.3 De orderbevestiging welke door Droneview B.Vaan de opdrachtgever is verzonden zal voorzien zijn van een juiste inhoud van de afgesloten overeenkomst. De opdrachtgever stemt met de inhoud van de orderbevestiging in, tenzij hij/zij dit binnen 8 dagen na dagtekening van de orderbevestiging, schriftelijk aan Droneview B.V kenbaar heeft gemaakt en zich niet met de inhoud kan verenigen.

3.4 Indien er extra mondelinge toezeggingen cq afspraken zijn gemaakt/gedaan door medewerkers van Droneview, danwel namens Droneview B.V zijn gemaakt door andere personen die als vertegenwoordiger van Droneview B.V optreden, gelden alleen als de toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging van bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Offertes

4.1 De offertes van Droneview B.V dienen te worden aangemerkt als een aanbod aan de potentiele opdrachtgever. De opdrachtgever bindt Droneview B.V op geen enkele wijze. Alleen als in deze offerte zelf schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald. De gegeven order aan Droneview B.V geldt als een aanbod. Deze wordt eerst door ons schriftelijk (orderbevestiging) aanvaard.

4.2 De door Droneview B.V gemaakte offertes maken ook deel uit betreffende het vorige lid welke bepaalde: tekeningen. Modellen, ontwerpen, monsters, afbeeldingen, beschrijvingen en tevens eventuele bijlagen/bescheiden die op Droneview B.V haar offertes betrekking hebben. Alles blijft in eigendom van Droneview B.V en moet op ons verzoek aan ons teruggegeven worden en mag zonder onze toestemming niet gekopieerd en afgegeven worden aan derden. Ook behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

4.3 Als de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dagtekening van onze offerte plaatsgevonden heeft, kunnen wij de kosten die voor Droneview B.V, welke verbonden waren aan de offerte aan de opdrachtgever in rekening brengen. Ook geld hiervoor in het vorige lid bedoelde gereedschappen.

Artikel 5. Prijzen

5.1 De door ons genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij dit anders is overeengekomen en schriftelijk vast is gelegd. Ook zijn de prijzen exclusief eventuele kosten voor vervoer, verpakking en overige kosten.

5.2 In de offertes, orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de afgesloten overeenkomsten en geldende kostenfactoren, bijvoorbeeld valutakoersen, fabrikantenprijzen, loon- en transportkosten grondstof- en materiaalprijzen, verzekeringspremies, belastingen, transportkosten, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

5.3 Droneview B.V behoudt zich het recht om na de datum wanneer de overeenkomst van kracht is geworden, voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren te laten optreden. De verhogingen zullen aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden. Tevens heeft Droneview B.V het recht om in een soort gelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder tussenkomst van een rechtelijke macht. Dit recht komt de opdrachtgever ook toe allen indien wij binnen 2 maanden na sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit de veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestinging genoemde prijs voortvloeit. Als de opdrachtgever gebruik maakt, moet hij binnen 5 dagen na ontvangst v/d betreffende mededeling van Droneview een ontbinding inroepen, middels een aangetekende brief.

Artikel 6. Aflevering- en leveringstermijnen

6.1 De levertijden welke door Droneview B.V zijn opgegeven zijn van kracht op de dag wanneer de overeenkomst is afgesloten, tenzij alle gegevens die voor de uitvoering van de order nodig zijn en wij in ons bezit hebben. Aan de opgegeven levertijden kunnen nooit rechten worden ontleend mbt termijnen, tenzij anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Indien er niet een tijdige levering plaatsvindt, dienen wij binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Als ingeval en in afwijking van bovengenoemde en in de individuele overeenkomst een boete op de overschrijding van de levertijd is overeengekomen is, is deze niet van toepassing, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 Algemene Voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

6.2 Als uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, zal de levering van zaken welke in de opdrachtbevestiging staat beschreven uitgevoerd worden. Eventueel per koerier of anderzijds.
Materiaal (digitaal) welke geleverd worden op de daarvoor bestemde harddisks, memory sticks en andere dragers, worden uitsluitend verzonden op risico en op rekening van de opdrachtgevers. Aan buitenlandse opdrachtgevers leveren wij niet iets anders is overeengekomen, af aan het verstigingsadres. Ook hierbij geld dat de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgevers zijn. Uit en invoering wordt door Droneview B.V verzorgd. Dit is wel voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 Indien de opdrachtgevers zelf voor een expediteur zorgen worden de zaken door Droneview B.V verzonden. Dit wordt op basis op de meest gunstige wijze voor Droneview te kiezen expedieteurs en zal voor rekening en risico zijn voor de opdrachtgever.

6.4 Als een opdrachtgever om een levering van zaken van off diensten op een niet gebruikelijke wijze wil laten plaatsvinden, kunnen hieraan extra kosten worden verbonden. Dit zal bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden

6.5 Als een levering in termijnen plaatsvindt, heeft Droneview B.V het recht iedere levering afzonderlijk te transactieneren.

6.6 De opdrachtgever is verplicht het gekochte binnen de afgesproken tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Droneview B.V gerechtigd om naar onze keuze en op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Droneview B.V van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Als een opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft Droneview B.V het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst nietig te verklaren. Als een opdrachtgever overeenkomstig het bovengenoemde in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 7. Reclame door de opdrachtgever

7.1 De juistheid en volledigheid is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever die hij aan Droneview B.V heeft verstrekt. De opdrachtgever moet waar het in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 3 lid 3 deel uitmaakt, door Droneview B.V verstrekte gegevens, omschrijving, kleurechtheid van het video of fotomateriaal en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Droneview geleverde opnamen, bij zowel video als foto opdrachten.

7.2. In het bijzonder geldt zoiets voor afwijkingen van de video/foto kwaliteit bij de afzonderlijk gemaakte opnamen; ook hier dient de opdrachtgever rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De opnamen welke door Droneview B.V geleverd worden, mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine kleurverschillen, en sferische en chromatische aberraties, die als gevolg van het gebruik van verschillende opnameapparatuur, lenzen kunnen optreden. Ook trillingen veroorzaakt door de afzonderlijk inzetbare drones (onbemande helikopters) en de daaronder gemonteerde camera stabilisatie mounts (beugels) kunnen het uiteindelijke afgeleverde beeld beïnvloeden. Droneview B.V kan niet garanderen dat deze trillingen niet zichtbaar zullen zijn of van invloed zullen zijn op het door Droneview B.V uiteindelijk geleverde video en fotomateriaal.

7.3. Klachten van de opdrachtgever, die betrekking hebben op gebreken aan het geleverde video of fotomateriaal, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de opnamen, zowel video als foto niet aan de opdrachtgever (konden) worden geleverd, aan Droneview B.V ter kennis worden gebracht. Dit dient moet per aangetekende brief met daarin een duidelijke omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Opdrachtgever moet een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

7.4. Bij gebreken aan foto/video materiaal, of de in opdracht door Droneview B.V verstrekte meetgegevens die tijdens de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, die ook bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Droneview B.V ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

7.5. Bij ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever tegen Droneview B.V en betrekking hebbend op de gebreken in de door Droneview B.V geleverde diensten/producten, vervallen op het moment dat:
a. Als de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen zijn aangegeven aan Droneview B.V.
b. Als de opdrachtgever aan Droneview B.V niet of onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. Als de opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze heeft ingediend, opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Droneview B.V voorzien.
d. Als de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de opdrachtgever wordt voortgezet;
e. Als in de individuele overeenkomst garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 1 maanden sedert de levertijd is verstreken.

7.6. Bij geschillen voor wat betreft de kwaliteit welke door Drownview B.V geleverd zijn zal een door aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Alleen als de garantieverplichtingen ter zake de door Droneview B.V geleverde diensten/producten niet door derden (zoals facilitaire bedrijven) op zich zijn genomen, kan de opdrachtgever tegen droneview (garantie-) aanspraken doen gelden. Droneview B.V haar aansprakelijkheid wordt in dat geval beperkt tot de gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten aan bv. camera’s en aanverwante opnameapparatuur en door derden geleverde drones en Droneview B.V.

8.2 Ingeval van reclame is Droneview B.V, als de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door Droneview B.V wordt vastgesteld en voor Droneview B.V tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot een dergelijke zaak ter onze keuze:
a. levering van vervangende opnamen zowel foto als video.
b. (kosteloos) herstel van gebreken;
c. Terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;

8.3. Als een opdrachtgever zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming aan diensten zowel foto als video reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van Droneview B.V.

8.4. Behalve bij verplichtingen van Droneview B.V en uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld vanuit medewerkers van Droneview B.V (door degenen die Droneview B.V voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Ook is Droneview B.V nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke uitval van de helikopters en droneview en / of foto en videocamera’s, van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

8.5. De opdrachtgever heeft niet het recht de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de opdrachtgever. Droneview B.V is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever onder derden op te slaan.

8.6. De opdrachtgever is gehouden Droneview B.V te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Droneview B.V mochten gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

9.1. De door droneview geleverde producten blijven eigendom van Droneview B.V. Totdat het moment van volledige betaling van al het geen de opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Droneview B.V geleverde producten aan ons verschuldigd is. Indien wij zoiets nodig vinden hebben wij het recht van de opdrachtgever zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

9.2 Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de opdrachtgever toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zoiets uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Dan is de opdrachtgever gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Droneview B.V over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Droneview B.V over te dragen.

9.3 De opdrachtgever heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

9.4 Als er tengevolge van be- of verwerking door de opdrachtgever ons eigendomsrecht rustend op de door Droneview B.V geleverde zaken verloren zijn gegaan, is de opdrachtgever verplicht zo spoedig mogelijk ten behoeve van Droneview B.V een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

9.5 Droneview B.V is altijd gerechtigd de zaken die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar onze in eigendom toebehoren, onder ons te nemen. Zodra wij kunnen aannemen dat er een kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen gaat voldoen. Het vorenstaande en de rechten zoals die voor Droneview B.V voortvloeien uit het gemene recht: met name behoud Droneview B.V ook het recht de opdrachtgever na het onder ons te nemen van de producten tot schadevergoeding te claimen.

9.6 De opdrachtgever is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 10. Betaling

10.1 De betalingen moeten in Nederlandse valuta of Euro plaatsvinden, tenzij anders met ons overeengekomen. Ook zonder aftrek en/of korting contant ter plaatse waar Droneview B.V is gevestigd. Tevens door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. Bij beide gevallen en onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, in iedergeval binnen 30 dagen na de factuurdatum. Tenzij dit alles schriftelijk anders is overeengekomen. Bij de betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.

10.2 Als een opdrachtgever niet tijdig tot (totale) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Droneview B.V heeft dan het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

10.3 Droneview B.V is ook gerechtigd voor alle te verrichten diensten/producten de contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Ook zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Waarbij de opdrachtgever de verplichting heeft tot teruggave van de geleverde producten/diensten, dan wel de verplichting tot het ongedaan maken van de door Droneview verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

10.4 Als de opdrachtgever in gebreke blijft met een tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Droneview B.V, dan wel de kredietverzekeraar van opdrachtgever, zonder dat een nadere aanzegging van onze kant nodig is. Dit vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar. Dit alles berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. De incasso van gefactureerde bedragen en gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,–.
Alles exclusief omzetbelasting. Alle nadelige gevolgen van koersverlies of aan de andere kant uit een te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever. Ook al zou de opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor Droneview B.V nadelige wijze.

10.5 De betalingen zullen conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten. Vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

10.6 Als de financiële positie van opdrachtgever na het tot stand komen van een overeenkomst, maar voor de aflevering van zaken een verslechtering optreedt, is Droneview B.V gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst. Dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

10.7 De opdrachtgever kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar. Dit kan naar eigen keuze zijn.

Artikel 11 Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Droneview B.V die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Droneview B.V kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan:
oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Ook kunnen wij voor bepaalde of onbepaalde tijd de overeenkomst opschorten, Een dergelijke zaak is dan ter onze keuze. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever Droneview B.V niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Alle geschillen welke verband houden met/voortvloeiende uit door Droneview B.V aangegane overeenkomsten en de door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Toepasselijk recht

De door Droneview opgemaakte offertes en de door ons aangegane overeenkomsten is alleen Nederland recht van toepassing.